Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Arbetsprov

Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Vid årsmötet i samband med Höstmöte i Linköping den 3 oktober 2014 beslutades (se protokoll) att som normalvärden för arbetsprov anta "Kalmarmaterialet" som ny nationell standard 

 [Clin Physiol Funct Imaging. 2014 Jul;34(4):297-307, (Epub 2013 Oct 31)]. Det omfattar 1790 personer av båda könen och åldersspannet 7-80 år. 

 Brev från arbetsgruppen 2015-02-01  Excel-fil för uträkning av referenvärden enligt "Kalmarmaterialet". "Lathund män". "Lathund kvinnor"

Vid styrelsemöte den 16 februari 2015 betonas att skriftligt beslut inte är taget om gradering i ord av arbetsförmåga utan denna fråga är hänskjuten till Equalis arbetsgrupp i arbetsfysiologi för beslut.

Läs mer: Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Enkät arbetsprov

Lennert Jorfeldt skickade i samband med revisionen av arbetsprovsboken ut en enkät till verksamhetsföreträdare i landet. Syftet var att göra en kartläggning av hur arbetsprov körs på olika kliniker. Svaren redovisas i en presentation i PDF-format. De är uppdelade i två filer av tenkiska skäl:

Enkät arbetsprov del 1

Enkät arbetsprov del 2